Konferencja „Rozwój obszarów wiejskich” w Szreniawie

   Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Oddział Wielkopolski w Poznaniu

   Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

   Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

XVI Konferencja z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich”

WSPÓŁCZESNE GOSPODAROWANIE PRZESTRZENIĄ NA OBSZARACH WIEJSKICH

pod patronatem Dziekana Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej prof. dr. hab. Pawła Churskiego

19 października 2022 roku, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

>>  PROGRAM KONFERENCJI  <<

 

Konferencja jest cyklem spotkań geodetów, geografów, planistów, przedstawicieli administracji publicznej, a także innych osób zainteresowanych tematyką obszarów wiejskich. Celem seminarium jest wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie rzeczywistych problemów związanych z administracją i gospodarką gruntami, rozwojem obszarów wiejskich, użytkowaniem gruntów, geodezją i kartografią. W poprzednich latach spotkanie było organizowanie pod nazwą „Seminarium”, a od edycji w 2022 roku jako „Konferencja”.

Pomysłodawcą pierwszego seminarium w Szreniawie był prof. dr hab. inż. Janusz Gołaski. Seminarium to odbyło się 8 listopada 2006 r., a jego temat brzmiał Reformy rolne w Polsce. Przeobrażenia strukturalne terenów wiejskich od 1918 r.

Interdyscyplinarny charakter seminariów przejawia się w jego różnorodnej tematyce, która na przestrzeni lat obejmowała:

  • historyczne i prawne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich,
    współczesne problemy katastru i gospodarki nieruchomościami,
  • dokumentacja geodezyjno-kartograficzna i jej wykorzystanie w ocenie stanu i zmian oraz ochronie struktur użytkowania i władania obszarów wiejskich,
  • współczesne przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej obszarów wiejskich,
  • techniczne i prawne aspekty przekształcania obszarów wiejskich, w tym m.in. zabiegi scaleniowe,
  • budowa i wykorzystanie systemów informacji przestrzennej dla oceny stanu i zmian oraz ochrony obszarów wiejskich,
  • ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi,
  • zagadnienia inwestycyjno-budowlane na terenach wiejskich,
  • zmieniająca się w czasie działalność służb geodezyjno-kartograficznych w zagadnieniach związanych z rozwojem obszarów wiejskich.

Ostatnie edycje Seminarium (XIII w roku 2018 i XIV w 2019r.) doczekały się publikacji:

Kołodziejczak A., Kaczmarek L. (red.) 2018: Rozwój zintegrowanych obszarów wiejskich a ochrona zasobów przyrodniczych. Studia i Prace z Geografii nr 64, Bogucki Wyd. Naukowe, ss.161.

Kołodziejczak A., Kaczmarek L. (red.) 2020: Gospodarowanie gruntami na obszarach wiejskich. Studia i Prace z Geografii nr 86, Bogucki Wyd. Naukowe, ss.186.

Więcej informacji o Seminariach w Szreniawie uzyskasz w artykule pod tym linkiem.