Szreniawa 2023 – prezentacje

Klikając na tytuł uzyskasz dostęp do prezentacji (kolejność zgodna z programem konferencji):

Gleby w programach badawczych UE

dr hab. Barbara Wieliczko, dr hab. Paweł Chmieliński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Ochrona gruntów rolnych i leśnych a rozwój lokalny i regionalny

Marek Bittner, Krzysztof Owsianik, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Współczesne problemy gleboznawczej klasyfikacji gruntów

dr Maciej Markiewicz, dr hab. Marcin Świtoniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Łukasz Mendyk, dr inż. Bartłomiej Glina, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, mgr inż. Dariusz Gregoliński

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów w katastrze nieruchomości

mgr inż. Jerzy Kozłowski, Przewodniczący Sekcji Naukowej Rolnictwa i Leśnictwa Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Mapy glebowo – rolnicze w SIPWW – ich opracowanie i możliwości wykorzystania oraz kształtowanie się rolniczej przestrzeni produkcyjnej w oparciu o mapę glebowo-rolniczą i analizę zmian w strukturze użytkowania gruntów w województwie wielkopolskim

mgr inż. Urszula Powroźnik, mgr inż. Ewa Adamczak, Biuro Geodety Województwa, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

LOESS – europejski projekt HORYZONT poświęcony znaczeniu gleb

dr hab. Karolina Lewińska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zmiany zasobów użytków rolnych w latach 2010-2020

prof. dr hab. Benicjusz Głębocki, mgr inż. Krystian Koliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Monitorowanie momentu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej w procesie budowlanym w kontekście określania należności i opłat rocznych z tego tytułu

Tomasz Plewa, Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

Kierunki zagospodarowania wysokiej jakości gruntów rolnych w strefie podmiejskiej Inowrocławia

dr hab. Barbara Maćkiewicz, prof. UAM, mgr Monika Grosmann, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Modele biznesowe w rolnictwie ukierunkowane na poprawę jakości gleb

dr Vitaliy Krupin, mgr Adrianna Wojciechowska, dr hab. Katarzyna Zawalińska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Znaczenie jakości gleb, zasoby glebowe i efektywności ich użytkowania, współczesne zagrożenia i wyzwania

dr hab. inż.  Cezary Kaźmierowski, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Znaczenie jakości gleb w procesie zalesień gruntów rolnych w Polsce

dr Małgorzata Polna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rolnictwo węglowe i ochrona gleb w reformowanej Polityce Rolnej Unii Europejskiej (WPR 2023-2027)

dr Gabriela Czapiewska, Akademia Pomorska w Słupsku

Prace urządzeniowo-rolne niezbędnym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich i utrzymania samowystarczalności żywieniowej Polski

mgr inż. Krzysztof Goleniowski, Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu