Konferencja „Rozwój obszarów wiejskich” w Szreniawie

   Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Oddział Wielkopolski w Poznaniu

   Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

   Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

XVII Konferencja z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich”

JAKOŚĆ GLEB W GOSPODAROWANIU PRZESTRZENIĄ

pod patronatem Dziekana Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej prof. dr. hab. Pawła Churskiego

18 października 2023 roku, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

>>  PROGRAM KONFERENCJI  <<
>>  PREZENTACJE Z WYSTĄPIEŃ  <<

Podsumowanie konferencji

Dnia 18.10.2023 roku w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie odbyła się XVII Konferencja z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich” poświęcona „Jakość gleb w gospodarowaniu przestrzenią”. Głównym celem wydarzenia była wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie problemów związanych z wykorzystywaniem gleb przez człowieka. Konferencja została zorganizowana przez:

  • Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Wielkopolski w Poznaniu,
  • Zakład Geografii Rolnictwa i Wsi oraz Zakład Geografii Kompleksowej Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM,
  • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Obrady otworzył prof. dr hab.  Adam Radzimski prodziekan ds. organizacji i rozwoju WGSiGP UAM. Wydarzenie miało interdyscyplinarny charakter. Konferencja to miejsce spotkań naukowców i praktyków – geodetów, geografów, planistów, przedstawicieli administracji publicznej, a także innych osób zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich. Tegoroczna edycja  odbyła się w formie hybrydowej i uczestniczyło w niej ponad 60 osób z różnych instytucji w Polsce oraz 40 studentów kierunku Geodezja i Kartografia WNGiG UAM.

W wygłoszone referaty dotyczyły aspektów związanych m.in. z:

  • glebami w programach badawczych UE,
  • współczesnymi problemami gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  • ochroną gruntów rolnych i leśnych w kontekście rozwoju lokalnego i regionalnego,
  • przekształcaniem gruntów rolnych na inne cele
  • znaczeniem jakości gleb w gospodarce gruntami
  • kształtowaniem zasobów glebowych i efektywnością ich użytkowania.

Towarzyszyła im ożywiona dyskusja, w której podkreślano, że gleba jest niezwykle cennym zasobem, którym należy ostrożnie gospodarować i chronić dla przyszłych pokoleń. Uczestnicy spotkania zwracali również uwagę, że konieczne jest podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat znaczenia gleb.

Serdecznie dziękujemy Państwu za obecność, inspirującą dyskusję i zapraszamy na kolejną edycję Konferencji!

 

 

IMG 1800
« z 67 »